نمونه کد زیر جهت اتصال سی شارپ به دیتابیس  اس کیو ال سرور (سرور و لوکال و یا حتی سرور تحت وب) کافیه شما کد زیر رو به عنوان یک کلاس در پروژه خودتون استفاده کنید و در همه جای پروژه از آن استفاده و فراخونی کنید

 

class dbClass
  {
    static FileStream fs = new FileStream("Url.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read);
    static StreamReader reader = new StreamReader(fs);
    static string s = reader.ReadLine();
    public DataTable GetData(string Command)
    {
      SqlConnection con = new SqlConnection(s);
      DataTable dt = new DataTable();
      SqlDataAdapter da;
      da = new SqlDataAdapter(Command, con);
      da.Fill(dt);
      con.Close();
      return dt;

    }

    public string SetData(string Command)
    {
      try
      {
        SqlConnection con = new SqlConnection(s);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(Command, con);
        con.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
        con.Close();
        return "true";
      }
      catch(Exception e)
      {
        return e.Message.ToString();
      }

    }

   
  }

اگر به کد های بالا و  لاین سوم توجه کنید ما یک فایل تکس را میخونیم و اولین لاین فایل تکست رو  به عنوان استرینگ اتصال به دیتابیس استفاده میکنیم شما میتونید همینجا وارد کنید و نیازی به خوندن فایل نیست هر طور صلاح میدونید استفاده کنید نمونه استرینگ های اتصال را در زیر مشاهده کنید متوجه خواهی شد.

نمونه رشته اتصال

// اتصال به سرور محلی
Data Source=.;Initial Catalog=s1storedb;Integrated Security=True
//اتصال به لوکال دی بی 
Data Source=(LocalDB)\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\s1storedb.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30

 

 

نمونه استفاده از کدهای  بالا (افزودن یک کاربر جدید در جدول یوزر)

 dbClass dbc = new dbClass();
string result = dbc.SetData("insert into Table_Users (username, uname, password, permission) values('" + txtusername.Text + "','" + txtname.Text + "','" + txtpassword.Text + "','" + cmbpermission.Text + "')");
      if (result == "true")
      { MessageBox.Show("Storage operation completed successfully"); showdt(); }
      else
        MessageBox.Show(result);