کد زیر جهت دریافت اطلاعات دیتاگرید سی شارپ به اکسل

try
      {
        Microsoft.Office.Interop.Excel._Application app = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook workbook = app.Workbooks.Add(Type.Missing);
        Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet worksheet = null;

        app.Visible = true;
        worksheet = workbook.Sheets["Sheet1"];
        worksheet = workbook.ActiveSheet;
        worksheet.Name = "خروجی از بخش گزارش خطا ها و آلارم ها";

        for (int i = 1; i < dgv1.Columns.Count + 1; i++)
        {

          worksheet.Cells[1, i] = dgv1.Columns[i - 1].HeaderText;

        }

        for (int i = 0; i < dgv1.Rows.Count; i++)
        {
          if (dgv1.Rows[i].Visible == true)
          {
            for (int j = 0; j < dgv1.Columns.Count; j++)
            {
              worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = Convert.ToString(dgv1.Rows[i].Cells[j].Value);
            }
          }
        }

        workbook.SaveAs("\\output.xls", Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, 
        Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
        app.Quit();
      }
      catch { }

 

فقط کافیه کد بالا تو برنامتون استفاده کنید و دیتاگرید مورد نظرتونو متصل کنید که در بالا به اسم dgv1 هست  و تمام